Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Dokumenty kombinované výroby - Evropská unie

Sdělení komise Evropskému parlamentu a radě ze dne 13. 11. 2008:
Evropa může ušetřit více energie kombinovanou výrobou tepla a elektřiny

Sdělení podává zprávu o současném stavu kombinované výroby tepla a elektřiny (kogenerace) a předkládá možnosti jejího dalšího rozvoje. Srozumitelným způsobem seznamuje s podstatou a výhodami kombinované výroby elektřiny a tepla a zasazuje ji do širšího rámce energetické politiky EU. Ze zpráv národních států je zřejmé, že zejména země s relativně vysokým podílem kogenerace mají také vysoký podíl dálkového vytápění. Významnou podporou kogenerace je možné očekávat vznik soustav zásobování teplem i v zemích, kde dálkové vytápění ještě není rozvinuté. Průmysl nabízí další možnosti využití užitečného tepla z kogenerace.
Komise ve Sdělení také uznává kombinovanou výrobu jako nástroj pro zvýšení energetické účinnosti, dosažení úspor a snížení emisí CO2.

Plán energetické účinnosti 2011 - Sdělení komise Evropskému parlamentu a radě ze dne 8. 3. 2011

V Plánu jsou navržena opatření s cílem dosáhnout 20% úspory primární energie v Evropské Unii do roku 2020 a napomoci k uskutečnění vizi nízkouhlíkové ekonomiky účinně využívající zdroje do roku 2050.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů: Strategie pro vytápění a chlazení

Dne 16. února 2016 vydala Evropská komise Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů: Strategie pro vytápění a chlazení. Vytápění a chlazení tvoří polovinu celkové spotřeby energie EU a její značná část přijde nazmar. Vypracování strategie, jak vytápění a chlazení učinit účinnějšími a udržitelnějšími, je pro Evropskou unii prioritou . Tato strategie by měla pomoci snížit dovozní energetickou závislost, snížit náklady pro domácnosti a podniky, dosáhnout cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a splnit její závazek na základě dohody o klimatu dosažené na konferenci o změně klimatu (COP21) v Paříži.
Teplárenské sdružení České republiky