Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Strategické dokumenty kombinované výroby - Česká republika

Aktualizovaná Státní energetická koncepce (ASEK) schválená vládou ČR dne 18. 5. 2015

ASEK definuje priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní realizační nástroje energetické politiky státu. Součástí je i výhled do roku 2040. Při volbě priorit, cílů a souboru nástrojů respektuje hlavní vizi energetiky ČR, kterou je spolehlivé, cenově dostupné a dlouhodobě udržitelné zásobování domácností i hospodářství energií. Takto vymezená vize je shrnuta v trojici vrcholových strategických cílů energetiky ČR, těmi jsou bezpečnost -  konkurenceschopnost -  udržitelnost.

Zpráva o výsledcích analýzy vnitrostátního potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle směrnice 2004/8/ES

Zprávu vypracovalo a v lednu 2006 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě směrnice 2004/8/ES. Tato zpráva:

I. zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES

Zprávu vypracovalo a v únoru 2007 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě směrnice 2004/8/ES.
Zpráva je zpracována na základě legislativních kroků navazujících na výše uvedenou směrnici EU. Ty podle zprávy směřují k dalšímu prosazování vysokoúčinné kombinované výroby elektrické energie a tepla v České republice.

II. zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES

Zprávu vypracovalo a v červenci 2012 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě směrnice 2004/8/ES.
Zpráva je doplněna statistickými údaji a informuje o legislativním vymezení kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice.

Posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a účinného dálkového vytápění a chlazení za Českou republiku

Materiál byl v prosinci 2015 zaslán MPO na Evropskou komisi a jeho zpracování vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/27/EU, o energetické účinnosti, která v článku 14 stanovuje povinnost pro členské státy provést do 31. prosince 2015 komplexní posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a účinného dálkového vytápění a chlazení a pro účely tohoto posouzení provést také analýzu nákladů a přínosů. Z hodnocení v rámci materiálu jednoznačně vyplývá, že technologie kombinované výroby elektřiny a tepla má v ČR potenciál v období 2016-2025 uspořit primární energii ve výši 32 - 48 PJ při  celospolečenských přínosech na úrovni 7,6 - 19,3 mld. Kč v závislosti na stupni naplnění potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla.
Teplárenské sdružení České republiky