Teplárenské sdružení České republiky

Právní předpisy pro kombinovanou výrobu - Evropská unie

Směrnice 2004/8/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS

Směrnice si klade za cíl zvýšení energetické účinnosti a zajištění dodávek vytvořením rámce pro podporu a rozvoj společné výroby elektřiny a tepla s vysokou účinností na základě poptávky po užitném teple a úspor primární energie na vnitřním trhu s energiemi, přihlíží se přitom zejména ke klimatickým a hospodářským podmínkám (článek 1).
Směrnice definuje mj.:
  1. Společnou výrobu elektřiny a tepla - současná výroba tepelné energie a elektrické a/nebo mechanické energie v rámci jednoho procesu.
  2. Hospodářsky odůvodnitelnou poptávkou - poptávka, která nepřesahuje potřeby tepla nebo chlazení a která by jinak byla uspokojena za tržních podmínek jinými procesy výroby energie než společná výroba elektřiny a tepla.
  3. Referenční hodnotu účinnosti pro samostatnou výrobu - účinnost alternativních samostatných výrob tepla a elektrické energie, které má proces společné výroby elektřiny a tepla nahradit.
Směrnice dále pro zajištění energetické účinnosti definuje pojem „užitečné teplo“ (v českém překladu směrnice „užitné teplo“) jako teplo vyrobené v procesu společné výroby elektřiny a tepla k uspokojení hospodářsky odůvodnitelné poptávky po teplu nebo chlazení. Důvodem pro vytvoření definice užitečného tepla je zajištění úspor energie, nikoli podporování určité technologie. Obdobně jako v sektoru obnovitelných zdrojů, směrnice zavedla nástroj záruky původu. Osvědčení o záruce původu by mělo být v jednotlivých zemích vzájemně uznatelné. Za slabost ustanovení směrnice se obecně považuje nevázanost států specifickými cíli v oblasti podpory kombinované výroby.

Směrnice EP a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách.

Kombinovaná výroba je považována za jedno z opatření na úsporu energie, která by měla být zahrnuta do vnitrostátních plánů energetické účinnosti.

Směrnice EP a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracované znění)

V článku 2 se definuje kombinovaná výroba elektřiny a tepla jako současná výroba tepelné energie a elektrické nebo mechanické energie v jednom procesu. U nových budov členské státy zajistí, aby před zahájením výstavby byla posouzena a vzata v úvahu technická, environmentální a ekonomická proveditelnost vysoce účinných alternativních systémů, kromě jiného i kombinované výroby elektřiny a tepla (článek 6 Nové budovy). V příloze I Společný obecný rámec pro výpočet energetické náročnosti budov se bere do úvahy environmentálně příznivý vliv výroby elektřiny v zařízení kombinované výroby.

Směrnice EP a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Emise skleníkových plynů z výroby a použití paliv, biopaliv a biokapalin v dopravě se vypočítají ze vzorce, kde se úspora emisí v důsledku přebytečné elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny eee odečte od celkových emisí skleníkových plynů E z výroby a použití paliv, biopaliv a biokapalin v dopravě. Za předpokladu, že kapacita kogenerační jednotky je rovna minimální kapacitě potřebné k tomu, aby jednotka dodávala tepelnou energii nezbytnou pro výrobu paliva, úspory emisí skleníkových plynů související s touto přebytečnou elektřinou se pokládají za rovné množství skleníkových plynů, které by byly emitovány při výrobě stejného množství elektřiny v elektrárně s využitím stejného paliva, jaké se používá v kogenerační jednotce.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2007/74/ES


Rozhodnutí Komise 2008/952/ES ze dne 19. listopadu 2008 stanovující podrobné pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES

Rozhodnutí stanovuje množství elektrické energie vyrobené v kombinované výrobě v pěti krocích, s významem zejména pro provozovatele odběrových turbín. Pro určení úspor primární energie je nezbytné vypočítat spotřebu paliva neurčeného pro kombinovanou výrobu jako podíl množství elektrické energie nepocházející z kombinované výroby („kondenzační elektřina“) a specifickou hodnotou účinnosti zařízení pro výrobu elektřiny což je účinnost zařízení provozovaného v čistě kondenzačním režimu.

Pokyny Společenství (2008/C 82/01) ke státní podpoře na ochranu životního prostředí (Úřední věstník C 82, 1.4. 2008, s. 1)

V dokumentu se uvádí, že dálkové vytápění může být energeticky účinnější než individuální vytápění. Pokud se prokáže, že dálkové vytápění je při kombinované výrobě méně znečišťující a více energeticky účinné, ale investičně náročnější, lze poskytnout státní podporu s cílem vytvořit pobídky určené k dosažení cílů v oblasti životního prostředí.