Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Právní předpisy pro kombinovanou výrobu - Česká republika

Zákon o podporovaných zdrojích energie (165/2012 Sb.)

Zákon nahradil zákon č. 180/2005 Sb. a obsahuje zejména podmínky podpory pro elektřinu a tepla z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.
Zákon obsahuje definici kombinované výroby elektřiny a tepla - § 2 odst. 1 písm. g):
Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla se rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení.
Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla - § 6
Předmětem podpory je elektřina z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, za kterou se považuje elektřina vyrobená ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla v zařízení, na které Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při  jejíž výrobě se dosahuje úspory vstupního primární energie ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla, přičemž požadavek na dosažení poměrné úspory vstupního primárního paliva se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem vyšším než 1 MW. Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vztahuje na výrobny elektřiny na území České republiky připojené k elektrizační soustavě ČR přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny. Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se poskytuje na množství elektřiny vykázané výrobcem, a to v termínech, v rozsahu a způsobem podle vyhlášky č. 37/2016 Sb. Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy. Podpora se rovněž nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který nesplní povinnost měřit množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečné teplo a spotřebované palivo v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu, nebo nesplní povinnost předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty a další údaje v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci podle prováděcího právního předpisu a případně další doplňující informace, týkající se předávaných naměřených nebo vypočtených hodnot. Podpora se dále nevztahuje na elektřinu naměřenou měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce, v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné naměřené hodnotě změnily, nebo vykazuje chyby měření ve prospěch výrobce a na kterém bylo buď porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci, nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení. Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. Povinnost zaknihování akcií se nepoužije pro výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo ve vlastnictví kraje podle zákona o krajích. Rozsah a výši podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví Energetický regulační úřad (ERU) v cenovém rozhodnutí.
Povinnosti při  podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla - § 7
Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně připojit výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky připojení, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo distribuci nebo při  ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy. U výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje, trvá právo na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené vyhláškou č. 296/2015 Sb. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny elektřiny vyrábějící elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ke které vzniká nárok na podporu elektřiny, připojené k jím provozované soustavě jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích.
Forma podpory - § 8
Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby může čerpat podporu pouze ve formě zeleného bonusu. Výrobce je povinen zaregistrovat prostřednictvím vykupujícího anebo přímo v systému operátora trhu zvolenou formu podpory elektřiny a její změnu. Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze v rámci jedné výrobny elektřiny kombinovat s podporou elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. Termíny a postup pro výběr formy podpory elektřiny a její změny a postup při  registraci v systému operátora trhu stanoví registrační vyhláška č. 9/2016 Sb.
Zelený bonus - § 9
Zelený bonus na elektřinu z kombinované výroby je stanoven v Kč/MWh a poskytován v ročním režimu. Pokud o to výrobce požádá, je operátor trhu povinen na základě vyúčtování hradit výrobci zelený bonus na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Vyúčtování zeleného bonusu se uskutečňuje na základě naměřených nebo vypočtených hodnot vyrobené elektřiny evidovaných operátorem trhu.
Výše podpory - § 12
ERU stanoví na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu pro podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s ohledem na umístění a velikost instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny, použité primární palivo a provozní režim výrobny elektřiny. ERU může stanovit odlišnou výši zeleného bonusu na elektřinu také pro rekonstruované výrobny elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. ERU meziročně upravuje výši zelených bonusů na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v závislosti na změnách cen elektřiny na trhu, cen tepelné energie, cen primárních energetických zdrojů, efektivitě výroby a době využití výrobny elektřiny.
Podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví Energetický regulační úřad na každý kalendářní rok cenovým rozhodnutím. Aktuální cenové rozhodnutí je dostupné zde.

Prováděcí předpisy k zákonu o podporovaných zdrojích

 1. Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
  Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla - § 3
  Množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se stanoví pro kogenerační jednotku vymezenou systémovou hranicí za vykazované období (podle vyhlášky upravující vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů). Za systémovou hranici jedné kogenerační jednotky se považuje vymezená oblast tvořená vstupem celkového paliva do kotle nebo kotlů nebo jinými zdroji tepla a výstupem energie vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla ve formě elektřiny naměřené na svorkách generátorů, mechanické energie a užitečného tepla z výstupu technologie kombinované výroby elektřiny a tepla. Jsou-li technologie kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobně elektřiny zapojeny za sebou v sériové kombinaci tak, že teplo ve formě páry nebo plynu z jedné technologie vstupuje do technologie další, považují se propojené technologie vždy za součást jedné kogenerační jednotky. Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elektřiny za vykazované období naměřené na výstupu generátorů elektřiny kogenerační jednotky, pokud celková účinnost stanovená postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce za vykazované období dosáhla nejméně 75 % nebo 80 % podle typu kogenerační jednotky. Pro kogenerační jednotky s nižší celkovou účinností se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Úspora primární energie při  kombinované výrobě elektřiny a tepla se stanoví postupem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
  Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby - § 5
  Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku. Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 2. Registrační vyhláška č. 9/2016 Sb.
  Vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny a provozní podpory tepla u operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.
 3. Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
  Vyhláška mimo jiné stanoví rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu.


Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.)

Zákon obsahuje některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při  nakládání s energií, pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.
Státní energetická koncepce (SEK) - § 3
SEK je strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konku­rence­schop­nosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo a je přijímána na období 25 let. SEK je závazná pro výkon státní správy v oblasti nakládání s energií. Návrh zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu a předkládá jej ke schválení vládě. Naplňování vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 5 let a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu. V případě potřeby ministerstvo zpracovává návrhy na změnu státní energetické koncepce a předkládá je ke schválení vládě.
Územní energetická koncepce (ÚEK) - § 4
Stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce. ÚEK vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. ÚEK obsahuje vymezené a předpokládané plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického hospodářství, přitom zohledňuje potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud využívají vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vytápění a chlazení využívající obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné. Součástí ÚEK je vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, kon­ku­rence­schop­nosti a udržitelnosti nakládání s energií. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce. ÚEK jsou povinni přijmout na vlastní náklady pro svůj územní obvod kraj a hlavní město Praha. Návrh koncepce posuzuje před jejím vydáním ministerstvo. ÚEK může také přijmout obec pro svůj územní obvod nebo jeho část nebo městská část hlavního města Prahy. ÚEK je podkladem pro zpracování zásad územního rozvoje nebo územního plánu. Kraj a hlavní město Praha nejméně jednou za 5 let zpracuje zprávu o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období a předloží ji ministerstvu, které ji použije pro vyhodnocení nebo aktualizaci státní energetické koncepce. Obec v případě, že územní energetickou koncepci přijala, zpracuje nejméně jednou za 5 let zprávu o jejím uplatňování v uplynulém období a předloží ji kraji. Zpráva je podkladem pro případnou aktualizaci příslušné územní energetické koncepce. Podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování územní energetické koncepce a zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období v řešeném území bezplatně poskytuje ústřední orgán státní správy nebo vlastník energetického zařízení nebo držitel licence na podnikání v energetických odvětvích, pokud je k tomu vyzván.
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie - § 5
Vyjadřuje cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se státní energetickou koncepcí a zásadami udržitelného rozvoje. Program zpracovává na období jednoho roku Ministerstvo průmyslu a obchodu a předkládá jej ke schválení vládě. K  uskutečnění programu mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu mimo jiné na rozvoj využívání kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie, moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření atd.

Prováděcí předpisy k zákonu o hospodaření energií

Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
Nařízení vlády stanoví pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu k uskutečňování Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na podporu zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami trvale udržitelného rozvoje.
Teplárenské sdružení České republiky