Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Právní předpisy pro kombinovanou výrobu - Česká republika

Zákon o podporovaných zdrojích energie (165/2012 Sb.)

Zákon nahradil zákon č. 180/2005 Sb. a obsahuje podmínky podpory pro elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, kombinované výroby a elektřiny, tepla z obnovitelných zdrojů, biometanu, decentrální výroby elektřiny.
Zákon obsahuje definici kombinované výroby elektřiny a tepla - § 2 písm. g):
Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla se rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení.
Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla - § 6
Předmětem podpory je elektřina z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, za kterou se považuje elektřina vyrobená ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla v zařízení, na které Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory vstupního primárního paliva potřebného na výrobu této elektřiny a tepla ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla, přičemž požadavek na dosažení poměrné úspory vstupního primárního paliva se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem vyšším než 1 MW. Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vztahuje na výrobny elektřiny na území České republiky připojené k elektrizační soustavě ČR přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny. Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se poskytuje na množství elektřiny vykázané výrobcem, a to v termínech, v rozsahu a způsobem podle vyhlášky č. 453/2012 Sb. Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy. Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. Povinnost zaknihování akcií se nepoužije pro výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích. Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. Povinnost zaknihování akcií se nepoužije pro výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích. Rozsah a výši podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví Energetický regulační úřad (ERU) v cenovém rozhodnutí.
Povinnosti při podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla - § 7
Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně připojit výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky připojení, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy. U výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje, trvá právo na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené vyhláškou č. 347/2012 Sb.. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny elektřiny vyrábějící elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ke které vzniká nárok na podporu elektřiny, připojené k jím provozované soustavě jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích.
Forma podpory - § 8
Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby může čerpat podporu pouze ve formě zeleného bonusu. Výrobce je povinen zaregistrovat prostřednictvím vykupujícího anebo přímo v systému operátora trhu zvolenou formu podpory elektřiny a její změnu. Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze v rámci jedné výrobny elektřiny kombinovat s podporou elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. Termíny a postup pro výběr formy podpory elektřiny a její změny a postup při registraci v systému operátora trhu stanoví registrační vyhláška č. 346/2012 Sb.
Zelený bonus - § 9
Zelený bonus na elektřinu z kombinované výroby je stanoven v Kč/MWh a poskytován v ročním režimu. Pokud o to výrobce požádá, je operátor trhu povinen na základě vyúčtování hradit výrobci zelený bonus na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Vyúčtování zeleného bonusu se uskutečňuje na základě naměřených nebo vypočtených hodnot vyrobené elektřiny evidovaných operátorem trhu.
Výše podpory - § 12
ERU stanoví na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu pro podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s ohledem na umístění a velikost instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny, použité primární palivo a provozní režim výrobny elektřiny. ERU může stanovit odlišnou výši zeleného bonusu na elektřinu také pro rekonstruované výrobny elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. ERU meziročně upravuje výši zelených bonusů na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v závislosti na změnách cen elektřiny na trhu, cen tepelné energie, cen primárních energetických zdrojů, efektivitě výroby a době využití výrobny elektřiny.

Prováděcí předpisy k zákonu o podporovaných zdrojích

 1. Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
  § 9a
  ERU reguluje cenu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce. Postup tvorby ceny za činnosti operátora trhu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce. ERU stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.

 2. Vyhláška č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
  Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla - § 2
  Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se stanovuje pro jednotlivou kogenerační jednotku nebo jejich sériovou sestavu, v nichž se vyrábí elektřina nebo mechanická energie, na základě skutečně dosažených provozních hodnot spotřeby energie v palivu, výroby elektřiny, případně mechanické energie a užitečného tepla. Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elektřiny za vykazované období, naměřené na výstupu hlavních generátorů elektřiny kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy, pokud celková účinnost, která je stanovená postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, za vykazované období dosáhla nejméně 75 % nebo 80 % podle typu kogenerační jednotky. Pro kogenerační jednotky s nižší celkovou účinností se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje množství elektřiny, při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory primární energie ve výši alespoň 10 % stanovené postupem, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. V případě kogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, která zajišťuje kladnou hodnotu poměrné úspory primární energie.
  Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby - § 3
  Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku nebo jejich sériovou sestavu. Pro účel vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla určí žadatel množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla postupem podle § 2 pro první kalendářní rok provozu podle předpokládané výroby a způsobu provozu kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy. Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 3. Registrační vyhláška č. 346/2012 Sb.
  Vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace podpory elektřiny u operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu.
 4. Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
  Vyhláška mimo jiné stanoví způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu.


Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.)

Zákon obsahuje některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.
Státní energetická koncepce (SEK)- § 3
SEK je strategický dokument s výhledem na 30 let vyjadřující cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí. Návrh zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu a předkládá jej ke schválení vládě. Naplňování vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 5 let a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu. V případě potřeby ministerstvo zpracovává návrhy na změnu státní energetické koncepce a předkládá je ke schválení vládě.
Územní energetická koncepce (ÚEK) - § 4
Vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje, statutárního města a hlavního města Prahy nebo obce. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. ÚEK je neopomenutelným podkladem pro politiku územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci. ÚEK povinně přijímají kraj, hlavní město Praha a statutární město. Obec může pro svůj územní obvod nebo jeho část pořídit územní energetickou koncepci v souladu se státní energetickou koncepcí a krajskou ÚEK. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let a v případě potřeby se doplňuje a upravuje. Územní energetická koncepce obsahuje mimo jiné hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla.
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie - § 5
Vyjadřuje cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se státní energetickou koncepcí a zásadami udržitelného rozvoje. Program zpracovává na období jednoho roku Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a předkládá jej ke schválení vládě. K  uskutečnění programu mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu mimo jiné na rozvoj využívání kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie, moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření atd.

Prováděcí předpisy k zákonu o hospodaření energií

Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
Nařízení vlády stanoví pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu k uskutečňování Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na podporu zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami trvale udržitelného rozvoje.Cenové rozhodnutí

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Cenové rozhodnutí ve své části A) odst. 3 stanoví mimo jiné základní sazbu ročního zeleného bonusu na elektřinu pro výrobnu KVET, a sice odděleně podle výkonu, kdy základní kritérium pro výši podpory představuje rozdělení na výrobnu do 5 MW a nad 5 MW instalovaného výkonu. U výroben do 5 MW výkonu se odlišuje výše podpory primárně podle počtu provozních hodin za rok. V případě výroben nad 5 MW výkonu se výše podpory primárně odlišuje podle dosažené poměrné úspory primární energie (ÚPE), která se stanoví podle vzorce uvedeného ve vyhlášce č. 441/2012 Sb. Další rozlišení v jednotlivých kategoriích provádí cenové rozhodnutí podle toho, zda výrobna využívá obnovitelné zdroje, druhotné zdroje, případně spoluspaluje tyto zdroje společně s neobnovitelnými zdroji. V těchto případech stanoví cenové rozhodnutí i doplňkové sazby k základní sazbě. Zelené bonusy k ceně elektřiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zákona o cenách.
Teplárenské sdružení České republiky