Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Podpora kombinované výroby - Rakousko

Systém podpory

Zákon pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (Bundesgesetzblatt I č. 111/2008) stanovuje podporu ve formě úhrady části nákladů stávajících a modernizovaných zařízení kombinované výroby s dodávkou tepla do soustav zásobovaní teplem a investičních grantů pro nová zařízení kombinované výroby.

Úhrada části nákladů pro stávající a modernizovaná zařízení

Podpora byla vyhrazena pro zařízení kombinované výroby, jejíž provozní náklady výroby tepla přesahovaly tržní cenu. Zajištění vyplácení podpory bylo v kompetenci rakouského regulačního orgánu - Rakouské společnosti pro regulaci v elektroenergetice a plynárenství Energie-Control - na základě rozhodnutí Ministerstva pro hospodářství, rodinu a mládež, které určilo podporu pro příslušné zařízení na následující rok ve formě podpůrného tarifu (cent/kWh). Do nákladů oprávněných na podporu se zahrnuly náklady na palivo, údržbu zařízení a provozní náklady. Získání podpory ve dvou formách pro jedno zařízení bylo vyloučeno.
Podpora stávajících zařízení ve formě úhrady části nákladů skončila dne 31.12. 2008, s prodloužení pro modernizovaná zařízení do 31.12. 2010.

Typ zařízení KVETPopisKritéria podporyZpůsob podpory
Stávající zařízeníPovolení na provoz získané před 1.1. 2003
  • Dodávka tepla pro soustavu zásobování teplem
  • Splnění kritéria účinnosti
  • Doklad o provozních nákladech podniku
Podpůrný tarif pro elektřinu z KVET na základě nákladů zařízení (palivo, údržba a provoz) v centech za kWh, vyplácí Energie-Control.
Modernizovaná zařízeníUvedení do provozu po 1.10. 2001, přičemž náklady na modernizaci dosáhly minimálně 50 % nákladů na pořízení nového zařízení (vyjímaje náklady na budovu)
  • Dodávka tepla pro soustavu zásobování teplem
  • Splnění kritéria účinnosti
Nová zařízeníPočátek výstavby po 1.7. 2006, uvedení do provozu nejpozději do 31.12. 2014, náklady na modernizace dosáhly minimálně 50 % nákladů na novou investici (včetně budovy)
  • Výkon vyšší než 2 MW
  • Zařízení slouží převážně pro  dodávky tepla do sítě nebo pro výrobu procesního tepla
  • Splněné kritérium účinnosti podle § 8, odst. 2 zákona o KVET*
Investiční grant
*) 2/3 * W/B + E/B >= 0,6    kde:W....množství tepla (kWh) dodaného do soustavy zásobování teplem nebo využité ve formě procesního tepla
B....celková vsázka paliva [kWh]
E....elektrická energie [kWh] dodaná do elektrické sítě

Investiční granty pro nová zařízení

Nová zařízení získají investiční grant pro pokrytí nákladů, které převyšují investiční náklady zřízení konvenčního zařízení spalujícího zemní plyn. Celková suma podpory nesmí překročit 10 % celkové investice pro zřízení zařízení kombinované výroby. Cena pozemku se nezapočítává. Granty zajišťuje OeMAG, zúčtovatel pro ekologickou elektřinu, a.s. Podpora je poskytována pro nová zařízení uvedené do provozu v období od 1.7. 2006 do 31.12. 2014. Modernizovaná zařízení se považují za nová, pokud náklady na jejich obnovu přesáhly 50 % nákladů nové investice.

Výkon zařízení Výše investičního grantu na 1 kW výkonu
  do 100 MW100 €/kW
100-400 MW60 €/kW
nad 400 MW40 €/kWVýše podpory

Příplatek za kombinovanou výrobu financovali koncoví uživatelé elektřiny přes jednotný tarif, který do roku 2010 postupně klesal.

ObdobíNejvyšší hranice podle zákonaStanovené příplatky
1.1. 2003 - 31.12. 20030,15 cent/kWh0,15 cent/kWh
1.1. 2004 - 31.3. 20040,15 cent/kWh0,15 cent/kWh
1.1. 2005 - 31.12. 20050,13 cent/kWh0,13 cent/kWh
1.1. 2006 - 31.12. 20060,13 cent/kWh0,07 cent/kWh
1.1. 2007 - 31.12. 20070,10 cent/kWh
1.1. 2008 - 31.12. 20080,10 cent/kWh
1.1. 2009 - 31.12. 20090,05 cent/kWh
1.1. 2010 - 31.12. 20100,05 cent/kWhObjem podpory

Celkový objem úhrady části nákladů v letech 2009 - 2010 byl stanoven na 28 mil. €.
Plánovaný objem podpory ve formě investičních grantů pro období 2006 - 2012 činí 55 mil. €, přičemž 30 % z této sumy je vyhrazeno na podporu zařízení kombinované výroby v průmyslu. Pořadí jednotlivých zařízení oprávněných na získání investičního grantu určuje datum přijetí žádosti.

RokMaximální objem podpory v mil. €
200754,5*
200854,5*
200928,0*
201028,0*
201110,0**
201110,0**
*)včetně 10 mil. € pro nová zařízení
**) pouze pro nová zařízení
Maximální celková suma podpory pro nová zařízení kombinované výroby v období 2006 - 2012 činí 62,5 mil. €.
Teplárenské sdružení České republiky