Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Podpora kombinované výroby - Německo

Systém podpory

Zákon o údržbě, modernizaci a výstavbě zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla (Kraft-Wärme-Kopplung zákon - KWK)), kterého novela vstoupila v platnost 19. července 2012, stanovuje cíl podílu kombinované výroby na hrubé výrobě elektrické energie na 25 % do roku 2020. Předmětem podpory je výstavba nových zařízení kombinované výroby, modernizace stávajících, výstavba nových soustav zásobování teplem a chladem a zásobníků tepla a chladu z důvodu vyššího využití tepla z kogenerace. Podle zákona o podpoře obnovitelných zdrojů v oblasti výroby tepla jsou obce oprávněny nařídit připojení k tepelným sítím z důvodu ochrany klimatu a zdrojů. Majitelé nových budov mají povinnost zajistit část své poptávky po teple dodávkou tepla vyrobeného z obnovitelných zdrojů. Dodávky tepla ze soustav zásobování teplem, které ve význačné míře jsou založeny na vysokoúčinné kombinované výrobě a/nebo obnovitelných zdrojů umožňují získání výjimky z tohoto pravidla.

Ekologická daň (Ökosteuer)

Fosilní paliva spalovaná v zařízeních kombinované výroby s celkovým ročním průměrným zatížením, nad 70 % jsou osvobozena od ekologické daně. Výhoda kombinované výroby spočívá pouze v ušetřeném palivu, protože zařízení pro výrobu elektřiny s měsíční nebo roční účinnosti více než 35 % jsou také osvobozena od ekologické daně.

Kombinovaná výroba a faktor primární energie

Jednotlivé způsoby dodávky tepla jsou ohodnoceny faktory primární energie podle použití fosilního paliva. Výchozí hodnota pro kombinovanou výrobu je 0,7, pro kotle spalující zemní plyn 1,1 a pro elektřinu 2,6. Pokud jsou zákazníci zásobováni ze 70 % teplem z kombinované výroby, neplatí pro ně ohraničení potřeby primární energie podle nařízení o úsporách (Energieeinsparverordnung). Příznivým důsledkem nízkého faktoru primární energie při dodávkách dálkového tepla jsou nižší náklady na technická zařízení a tepelnou izolaci.

Nízká zátěž koncového uživatele energie

Koncoví uživatelé energie - v rámci celé Spolkové republiky Německo - platí tzv. vyrovnávací platbu za příspěvky pro elektřinu z kombinované výroby a podporu výstavby nových teplárenských sítí. Poplatek rozpočítávají operátoři trhu, předběžný odhad pro rok 2012 činí rekordně nízkých 0,002 cent/kWh, zatímco vyrovnávací platba pro elektřinu z obnovitelných zdrojů činí 3,59 cent/kWh při celkové ceně pro průměrnou domácnost ve výši 25,74 cent/kWh. Z celkové ceny elektřiny přibližně půl procenta představuje podporu kombinované výroby elektřiny a tepla.


Výše podpory

Celkové náhrady provozovatele tvoří příplatek podle zákona o kombinované výrobě a kompenzace „za zdroj“ na základě dohodnuté ceny nebo kompenzace za dodaný elektrický proud podle obvyklé ceny a k tomu kompenzační příplatek podle následujícího schématu.

Schema podpory výroby elektřiny v kombinované výrobě v Německu

*)Obvyklá cena za dodanou elektřinu ze zařízení s elektrickým výkonem do 2 MW podle průměrné ceny elektřiny na burze EEX v předcházejícím čtvrtletí.
**)Kompenzační příplatek za decentralizované připojení k sítí.

Podpora podle zákona o kombinované výrobě a současně podle zákona o obnovitelných zdrojích (EEG) je vyloučena. Do roku 2008 se podpora vztahovala pouze na elektřinu dodanou do soustavy, od roku 2009 provozovatel získává podporu i na vlastní spotřebu elektřiny. Výroba elektrické energie pomocí společné výroby elektřiny a tepla se považuje za vysokoúčinnou kombinovanou výrobu oprávněnou získat příspěvek, pokud je vysokoúčinná ve smyslu směrnice 2004/8/ES.

Celková výše podpory se podle následující tabulky řídí metodou teoretického rozdělení výkonu zařízení, například zařízení s výkonem 250 kW získá příspěvek v hodnotě 5,41 cent/kWh za prvých 50 kW a 4 cent/kWh za zbývajících 200 kW. Provozovatelé zařízení, kteří byli oprávnění získat podporu před novelou zákona, budou příspěvek pobírat dále do vyčerpání max. počtu hodin plného vytížení.

Výše podpory pro zařízení před novelou zákona o podpoře kombinované výroby
KVET-příspěvekMax. počet hodin v provozu
plného vytížení**
zařízení KVET od 50 kW do 2 MW2,1 cent/kWh30 000 h
zařízení KVET nad 2 MW1,5 cent/kWh30 000 h
modernizované zařízení KVET*podle ustanovení pro nová zařízení
*)Platí pro zařízení, která byla poprvé uvedena do provozu v době od 1.1. 2009 do 31.12.2020.
**)Tzv. Vollbenutzungsstunden představuje součin počtu hodin a vytížení zdroje, např. 4 hodiny při 100 % vytížení zdroje (4 x 1) se započtou stejnou mírou než 8 hodin při 50 % vytížení zdroje (8 x 0,5).
Podpora nově po novele zákona o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla pro nová-modernizovaná-dovybavená zařízení
Velikost příplatku
na množství elektřiny
Délka podpory
5,41 cent/kWh
(příslušející části výkonu do 50 kW)

4 cent/kWh
(příslušející části výkonu 50-250 kW)

2,4 cent/kWh
(příslušející části výkonu 250 kW - 2 MW)

1,8 cent/kWh
(příslušející části výkonu nad 2 MW)
Vyjádřena v letech nebo v plných provozních hodinách*.
Délka podpory se určuje podle velikosti nákladů na modernizaci, velikosti elektrického výkonu a dovybavení zařízení v rozmezí od 10 000 do 30 000 plných provozních hodin.
*)Tzv. Vollbenutzungsstunden představuje součin počtu hodin a vytížení zdroje, např. 4 hodiny při 100% vytížení zdroje (4 x 1) se započtou stejnou mírou než 8 hodin při 50% vytížení zdroje (8 x 0,5).

Od 1. ledna 2013 se zvyšuje příplatek pro zařízení v systému obchodování s emisními povolenkami a to o dalších 0,3 centu pro každou vyrobenou kWh.


Objem podpory

Horní roční strop pro příspěvky pro provozovatele kogeneračních zařízení tvoří 750 mil. eur. Po překročení stropu budou kráceny příspěvky pro zařízení s elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, avšak v dalších letech by měly být vyplacené v plné výši. Suma všech finančních podpor pro sítě a zásobníky by neměla překročit 150 mil. euro ročně.
Teplárenské sdružení České republiky