Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Podpora kombinované výroby - Polsko

Systém podpory

Polsko nezavedlo podporu kombinované výroby pomocí výkupních cen, ale systémem obchodovatelných certifikátů, jenž se podobá systému certifikátů pro obnovitelné zdroje ve Velké Británii. Polská energetická politika do roku 2030, schválená v listopadu 2009, stanovuje cíl zdvojnásobit množství vyrobené elektřiny ve vysokoúčinných zařízeních kombinované výroby do roku 2020 ve srovnání s rokem 2006. Energetický zákon z 10. dubna 1997 (Sbírka zákonů 2006, číslo 89, složka 625) stanovuje kromě jiného poplatky související s připojením zařízení do sítě, přednostní přístup k soustavě a povinnost získání licence pro každé zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla.

Připojení zařízení do sítě

Poplatky spojené s připojením zařízení do sítě se počítají na základě skutečných investičních nákladů souvisejících s připojením s výjimkou pro:
  1. zařízení využívající obnovitelnou energii s výkonem do 5 MW,
  2. zařízení kombinované výroby s výkonem do 1 MW,
u kterých poplatek tvoří 50 % poplatku počítaného na základě skutečných investičních nákladů souvisejících s připojením (článek 7, paragraf 8, bod 3).

Přednostní přístup a povinný výkup

Operátor trhu s elektřinou je povinný zajistit přednostní přístup k přenosové soustavě elektřiny pro zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo v kombinované výrobě a zároveň zajistit spolehlivost a bezpečnost soustavy.
Společnosti zabývající se výrobou elektřiny nebo obchodem s ní, které prodávají elektřinu zákazníkům kupujících ji pro své vlastní potřeby na území Polska a komoditní burzy, jsou povinni držet určité množství certifikátů původu pro obnovitelné zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Licence

Každé zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla bez ohledu na výkon a zařízení spalující obnovitelné zdroje s výjimkou bioplynu se provozuje na základě získané licence, kterou uděluje předseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Dále je předseda Energetického regulačního úřadu povinen:
  1. oznámit průměrné ceny tepla vyrobeného v zařízeních jiných než kogeneračních,
  2. oznámit referenční index určující ceny z kombinované výroby.
Obojí, referenční index a průměrná cena tepla vyrobeného v nekogeneračních jednotkách se určují podle jednotlivých paliv (uhlí, ropa, plyn, obnovitelné zdroje) a jsou oznámeny do 31. března příslušného roku.

Plánované podíly elektřiny k celkové prodané elektřině koncovým zákazníkům
20082009201020112012
Malá zařízení (do 1 MW) nebo zařízení s KVET spalující plyn2,7 %2,9 %3,1 %3,3 %3,5 %
Ostatní zařízení s KVET19,0 %20,6 %21,3 %22,2 %23,2 %


Certifikáty původu

Na žádost provozovatele zařízení kombinované výroby nebo zařízení spalující obnovitelné zdroje vydává předseda ERÚ certifikáty původu s těmito informacemi: typ elektřiny (kombinovaná výroba/obnovitelné zdroje), název a adresa provozovatele, jméno, typ a výkon zařízení, množství vyrobené elektřiny, časové rozmezí, ve kterém byla elektřina vyrobena. Certifikáty původu se vydávají v podobě tištěného dokumentu pro provozovatele a v elektronické formě pro burzu. Výrobce se může registrovat na Polské energetické burze a zabezpečit si tak sekundární zdroj příjmu prodejem certifikátů dodavatelům energií, kteří mají za povinnost splnit určitou kvótu a prokázat se certifikáty Energetickému regulačnímu úřadu každoročně do 31. března. Pokud tak neučiní, zaplatí kompenzační poplatek. Výška poplatku se liší podle kategorie chybějících certifikátů. Energetický regulační úřad oznamuje každý rok výšku poplatku pro každou třídu certifikátů, např. pro rok 2010 kompenzační poplatek za jednotku pro zelené certifikáty činil cca. 66,38 €/MWh. Kompenzační poplatek je nepřímo určen tržními cenami certifikátů a stává se příjmem Národního fondu pro ochranu životního prostředí a nakládaní s vodou.


Schema podpory výroby elektřiny v kombinované výrobě v Polsku

Výše podpory

Druhy certifikátů a jejich současné ceny
barevné označenípopispodpora*)
zelené Elektřina z obnovitelných zdrojů70 €/MWh
modré Elektřina z KVET pod 1 MW nebo vyrobená z plynných paliv, důlního plynu nebo z bioplynu z biomasy14,45 €/MWh
červené Elektřina z KVET vyrobená z ostatních paliv (včetně uhlí)7,00 €/MWh
*)  Podpora je vyplácená v polských zlotých 1 € = 4,15 PLN
Teplárenské sdružení České republiky