Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Podpora kombinované výroby - Slovensko

Systém podpory

Podpora elektřiny z kombinované výroby se realizuje prostřednictvím výkupních cen, při kterých stát uplatňuje vlastní rozvojové záměry v energetice. Základní právní rámec podpory udává zákon č. 309/2009 Z.z. o podpoře obnovitelných zdrojů energie a vysokoúčinné kombinované výroby. Výkupní ceny elektřiny stanovuje jako pevné ceny Úřad pro regulaci síťových odvětví SR (dále jen Úřad) obecně závazným právním předpisem podle § 12 odst. 10 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulaci v síťových odvětvích a o změně a doplnění některých zákonů v znění pozdějších předpisů. Pro rok 2011 jsou výkupní ceny stanoveny výnosem úřadu č. 2/2008 ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2012 platí vyhláška úřadu č. 225/2011, kterou se ustanovuje cenová regulace v elektroenergetice.
Výrobce elektřiny ve vysokoúčinné kombinované výrobě má právo na odběr za cenu elektřiny na ztráty a na doplatek, který představuje rozdíl mezi cenou elektřiny a cenou elektřiny na ztráty. Provozovatel regionální distribuční soustavy využívá odebranou elektřinu na krytí ztrát. Pokud okamžité množství odebrané elektřiny je vyšší než množství potřebné na krytí ztrát, provozovatel prodá elektřinu za tržní cenu, což se nepovažuje za podnikání v energetice.

Základní pojmy

Cena elektřiny na ztráty
- aritmetický průměr elektřiny pro účely pokrytí ztrát všech provozovatelů regionálních distribučních soustav; ceny elektřiny pro účely pokrytí ztrát pro provozovatele regionálních distribučních soustav jsou schváleny úřadem podle zvláštního předpisu.
Doplatek
- rozdíl mezi cenou elektřiny (pevnou cenou určenou Úřadem) a cenou elektřiny na ztráty, který hradí výrobci elektřiny provozovatel regionální distribuční soustavy, do které je zařízení výrobce elektřiny připojeno nebo na vymezeném území kterého se nachází.


Výše podpory

Cena elektřiny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou se určuje jako pevná cena v eurech na megawatthodinu podle použité technologie, termínu uvedení zařízení do provozu a termínu rekonstrukce nebo modernizace technologické části zařízení. Cena elektřiny na ztráty činila 55,4032 €/MWh v roce 2010 a 54,8319 €/MWh v roce 2011.

Cena elektřiny vyrobená ve vybraných zařízeních vysokoúčinné kombinované výroby, uvedených do provozu v období od 1.7. 2011 do 31.12. 2011
Typ technologieVýkupní cena
€/MWh
Spalovací turbína s kombinovaným cyklem81,87
Spalovací turbína s regenerací tepla75,59
Spalování katalyticky zpracovaného odpadu149,00
Protitlaková parní turbína nebo kondenzační parní turbína s odběrem tepla s palivem:
  - zemní plyn83,65
  - topný olej83,65
  - hnědé uhlí88,72
Spalování černého uhlí v zařízeních s instalovaným <= 50 MWe82,15
Spalování černého uhlí v zařízeních s instalovaným > 50 MWe78,15
Spalování komunálního odpadu80,00


Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů
Sluneční energie u zdrojů nad 4 MW382,60 €/MWh
Větrná energie75,59 €/MWh
Spalování v KVET:
  - cíleně pěstovaná biomasa
  - odpadní biomasa ostatní

113,10 €/MWh
127,98 €/MWh
Pozn.: Dostalo-li zařízení grant ve výši větší než 30 % celkových pořizovacích nákladů zařízení, pevně stanovená cena elektřiny bude snížena o 4 - 16 %, v závislosti na výši podpory. Ceny v tabulce jsou platné pro zařízení uvedená do provozu v období od 1.1 2011 do 30.6. 2011.Objem podpory

Plánované náklady na podporu obnovitelných zdrojů a KVET
20102011*
Obnovitelné zdroje37,660 mil. €191,933 mil. €
Kombinovaná výroba31,194 mil. € 43,476 mil. €
Celkem68,794 mil. €235,409 mil. €
*) Skutečná podpora v roce 2011 bude nižší, některé subjekty nesplnily zpřísněné podmínky podle novel energetických zákonů.
Teplárenské sdružení České republiky