Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Podpora kombinované výroby - Česká republika

Systém podpory

Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) je v ČR součástí systému podpory výroby elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie (OZE), vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných energetických zdrojů (DZ) a decentrální výroby elektřiny.
V ČR je podpora vysokoúčinné KVET zakotvena v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích a o změně některých zákonů, a navazující vyhlášce MPO č. 37/2016 Sb., podle které se stanoví množství elektřiny z KVET, na kterou se vztahuje podpora. Podpora vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vychází také z legislativních předpisů EU, zejména ze Směrnice 2012/27/EU o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace) a navazujících předpisů.
V ČR je podpora KVET realizována formou zelených bonusů k ceně elektřiny z vysokoúčinné KVET.
Zelené bonusy k ceně elektřiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Zelený bonus výrobci elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla vyplácí operátor trhu za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny podle vyhlášky č. 37/2016 Sb.

Výše podpory

V souladu se zákonem o podporovaných zdrojích podporuje Česká republika prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) výrobu kombinované elektřiny a tepla (KVET). Výši podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví společně s ostatními podporovanými zdroji cenové rozhodnutí ERÚ (aktuálně platné Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2018 ze dne 18. prosince 2018). Podle cenového rozhodnutí vydaného ERÚ pro rok 2019 jsou výše příspěvků následující :

Sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu pro výrobnu KVET s instalovaným výkonem do 5 MW (včetně)
  Datum uvedení výrobny do provozu Instalovaný výkon výrobny
[kW]
Provozní hodiny
[hod/rok]
Zelený bonus
[Kč/MWh]
do (včetně) od do (včetně)    
Elektřina z kombinované výroby elektřiny a tepla mimo obnovitelné zdroje nebo degazačního a důlního plynu nebo spalování komunálního odpadu 31. 12. 2019 0    200 3 000 1 092
31. 12. 2019 0    200 4 400   673
31. 12. 2019    200 1 000 3 000   725
31. 12. 2019    200 1 000 4 400    358
31. 12. 2019 1 000 5 000 3 000    435
31. 12. 2019 1 000 5 000 4 400    154
Elektřina z kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů nebo degazačního a důlního plynu nebo spalování komunálního odpadu 31. 12. 2015 0 5 000 8 400     45


Sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu pro výrobnu KVET s instalovaným výkonem nad 5 MW
  Datum uvedení výrobny do provozu Úspora primární energie
[%]
Účinnost výroby energie
[%]
Zelené bonusy
[Kč/MWh]
od do (včetně) od do (včetně) od do (včetně)  
Elektřina z kombinované výroby elektřiny a tepla - 31. 12. 2019 10 15 - - 173
- 31. 12. 2019 15 - - 45 188
- 31. 12. 2019 15 - 45 75 268
- 31. 12. 2019 15 - 75 - 328
Elektřina z kombinované výroby elektřiny a tepla v rekonstruované výrobně elektřiny 1. 1. 2013 31. 12. 2019 15 - 45 - 328

Cenové rozhodnutí ERÚ bonifikuje elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla ze zařízení dosahující úspory primární energie vyšší než 15 %.
Účinnost výroby energie se pro všechny výrobny elektřiny se stanoví podle vzorce uvedeného v příloze č. 4 bod a) odst. 3 vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné


Objem podpory

2013 2014 2015 2016 2017
Vyúčtovaná celková podpora kombinované výroby v mil. Kč 1 970 1 664 1 899 1 933 1 934
Množství podporované energie v GWh 8 387 6 802 7 099 7 530 7 299
Průměrná podpora v Kč na MWh   235   245   268   257   265
Teplárenské sdružení České republiky