Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Podpora kombinované výroby - Česká republika

Systém podpory

Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) je v ČR součástí systému podpory výroby elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie (OZE), vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných energetických zdrojů (DZ) a decentrální výroby elektřiny.
V ČR je podpora vysokoúčinné KVET zakotvena v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích a o změně některých zákonů, a navazující vyhlášce MPO č. 37/2016 Sb., podle které se stanoví množství elektřiny z KVET, na kterou se vztahuje podpora. Podpora vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vychází také z legislativních předpisů EU, zejména ze Směrnice 2012/27/EU o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace) a navazujících předpisů.
V ČR je podpora KVET realizována formou zelených bonusů k ceně elektřiny z vysokoúčinné KVET.
Zelené bonusy k ceně elektřiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Zelený bonus výrobci elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla vyplácí operátor trhu za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny podle vyhlášky č. 37/2016 Sb.

Výše podpory

V souladu se zákonem o podporovaných zdrojích podporuje Česká republika prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) výrobu kombinované elektřiny a tepla (KVET). Výši podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví společně s ostatními podporovanými zdroji cenové rozhodnutí ERÚ (aktuálně platné Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013). Podle cenového rozhodnutí vydaného ERÚ pro rok 2014 jsou výše příspěvků následující :

Sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu pro výrobnu KVET s instalovaným výkonem do 5 MW (včetně)
  Instalovaný výkon výrobny
[kW]
Provozní hodiny
[hod/rok]
Zelený bonus
[Kč/MWh]
od do (včetně)    
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla mimo obnovitelné zdroje nebo degazačního a důlního plynu a spalování komunálního odpadu 0    200 3 000 1 610
0    200 4 400 1 150
0    200 8 400    220
   200 1 000 3 000 1 150
   200 1 000 4 400    750
   200 1 000 8 400    140
1 000 5 000 3 000    800
1 000 5 000 4 400    470
1 000 5 000 8 400     45
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a/nebo degazačního a důlního plynu a spalování komunálního odpadu 0 5 000 8 400     45


Sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu pro výrobnu KVET s instalovaným výkonem nad 5 MW
  Úspora primární energie
[%]
Účinnost výroby energie
[%]
Zelené bonusy
[Kč/MWh]
od do (včetně) od do (včetně)  
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 10 15 - - 45
15 - - 45 60
15 - 45 75 140
15 - 75 - 200
Nová nebo modernizovaná kombinovaná výrobna elektřiny a tepla 15 - 45 - 200

Cenové rozhodnutí ERÚ bonifikuje elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla ze zařízení dosahující úspory primární energie vyšší než 15 %.
Účinnost výroby energie se pro všechny výrobny elektřiny se stanoví podle vzorce uvedeného v příloze č. 4 bod a) odst. 3 vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné


Objem podpory

2007200820092010201120122013
Výroba elektřiny v rámci KVETZdroje nad 5 MWe[MWh/rok] 7 479 5436 561 0826 874 2998 353 131 7 826 8447 564 8467 400 625
Zdroje pod 5 MWe[MWh/rok] 335 804322 454298 120567 057 717 158805 945986 441
Podpora elektřiny vyrobené v rámci KVETZdroje nad 5 MWe[tis. Kč/rok] 336 568295 249309 343374 492 353 608340 6201 300 539
Zdroje pod 5 MWe[tis. Kč/rok] 234 598208 124183 287394 288 490 065485 587669 621
Průměrná podporaZdroje nad 5 MWe[Kč/MWh] 45454545 4545176
Zdroje pod 5 MWe[Kč/MWh] 699645615695 683603679

Podpora výroby elektřiny v KVET

Podpora výroby elektřiny v kombinované výrobě v ČR

Výroba elektřiny v rámci KVET

Výroba elektřiny v kombinované výrobě v ČR
Průměrná výše podpory u zařízení do 5 MW v roce 2013 dosáhla 679 Kč/MWh, zatímco u zařízení nad 5 MW to bylo 176 Kč/MWh. V rámci velké kogenerace se vyrobí 7,5 krát více elektřiny než v malé kogeneraci.
Teplárenské sdružení České republiky