Teplárenské sdružení České republiky

Podpora kombinované výroby - Česká republika

Systém podpory

Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) je v ČR součástí systému podpory výroby elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie (OZE), vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných energetických zdrojů (DZ) a decentrální výroby elektřiny.
V ČR je podpora vysokoúčinné KVET zakotvena v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích a o změně některých zákonů, a navazující vyhlášce MPO č. 453/2012 Sb., podle které se stanoví množství elektřiny z KVET, na kterou se vztahuje podpora. Podpora vysokoúčinné KVET vychází také z legislativních předpisů EU, zejména ze Směrnice 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace) a navazujících předpisů.
V ČR je podpora KVET realizována formou zelených bonusů k ceně elektřiny z vysokoúčinné KVET.
Zelené bonusy k ceně elektřiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Zelený bonus výrobci elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla vyplácí operátor trhu za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny podle vyhlášky č. 453/2012 Sb.

Výše podpory

V souladu se zákonem o podporovaných zdrojích podporuje Česká republika prostřednictvím ERÚ výrobu kombinované elektřiny a tepla (KVET). Výši podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví společně s ostatními podporovanými zdroji cenové rozhodnutí ERÚ (aktuálně platné Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2012 ze dne 26. listopadu 2012). Podle cenového rozhodnutí vydaného ERÚ pro rok 2013 jsou výše příspěvků následující :

Sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu pro výrobnu KVET s instalovaným výkonem do 5 MW (včetně)
Instalovaný výkon
[kW]
Provozní
hodiny
[hod/rok]
Bonus

[Kč/MWh]
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla mimo obnovitelné zdroje nebo degazačního a důlního plynu 0 -   200 3 000 2 010
0 -   200 4 400 1 540
0 -   200 8 400   670
200 - 1 000 3 000 1 590
200 - 1 000 4 400 1 190
200 - 1 000 8 400   590
1 000 - 5 000 3 000 1 220
1 000 - 5 000 4 400   890
1 000 - 5 000 8 400   500
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů nebo degazačního a důlního plynu 0 - 5 000 8 400    45
Společná současná kombinovaná výroba elektřiny a tepla z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů nebo s druhotných zdrojů nebo z neobnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů 0 - 5 000 8 400    45


Sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu pro výrobnu KVET s instalovaným výkonem nad 5 MW
Úspora primární energie
[%]
Bonus


[Kč/MWh]
Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla mimo obnovitelných a druhotných zdroje 10 - 15   45
> 15 200
Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných nebo druhotných zdrojů 10 - 15   45
> 15 170

Nově cenové rozhodnutí ERÚ bonifikuje elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla ze zařízení dosahující úspory primární energie vyšší než 15%.


Objem podpory

20072008200920102011
Výroba elektřiny v rámci KVETZdroje nad 5 MWe[MWh/rok] 7 479 5436 561 0826 874 2998 353 131 7 826 844
Zdroje pod 5 MWe[MWh/rok] 335 804322 454298 120567 057 717 158
Podpora elektřiny vyrobené v rámci KVETZdroje nad 5 MWe[tis. Kč/rok] 336 568295 249309 343374 492 353 608
Zdroje pod 5 MWe[tis. Kč/rok] 234 598208 124183 287394 288 490 065
Průměrná podporaZdroje nad 5 MWe[Kč/MWh] 45454545 45
Zdroje pod 5 MWe[Kč/MWh] 699645615695 683
Podpora výroby elektřiny v kombinované výrobě v ČRVýroba elektřiny v kombinované výrobě v ČR
Výroba elektřiny v kombinované výrobě ze zdrojů s výkonem nad 5 MW je podstatným způsobem znevýhodněna oproti menším zdrojům KVET, ačkoli ekologický efekt je srovnatelný. Průměrná výše podpory u zařízení do 5 MW v roce 2011 dosáhla 683 Kč/MWh, zatímco u zařízení nad 5 MW to bylo pouhých 45 Kč/MWh. V rámci velké kogenerace se vyrobí téměř 11 krát více elektřiny než v malé kogeneraci, přesto byl absolutní objem podpory pro velkou kogeneraci v roce 2011 o 28 % menší.