Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Výhody kombinované výroby

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace) výrazně zvyšuje účinnost využití primárního paliva oproti oddělené výrobě elektřiny v kondenzační elektrárně a tepla ve výtopně. Zatímco při výrobě elektřiny v kondenzační elektrárně je větší část energie paliva z fyzikální podstaty odvedena ve formě nízkopotenciálního tepla jako pára z chladicích věží do okolí, v případě kombinované výroby v teplárně je toto teplo recyklováno a dále využito v soustavách zásobování teplem pro vytápění budov a přípravu teplé vody nebo v technologických procesech průmyslových podniků. Tím se ušetří až 1/3 primárního paliva. Proto je tento nejefektivnější a nejekologičtější způsob výroby elektřiny a tepla v EU podporován.

Porovnání oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla Graf - Porovnání oddělené a kombinované výroby elektřiny a teplaS úsporou primárního paliva je spojena úspora emisí znečišťujících látek (oxidy dusíku, oxidy síry, prach) a emisí oxidu uhličitého. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny tak přispívá také ke zlepšení životního prostředí. Díky rozmístění po celém území republiky a dodávce elektřiny do nižších napěťových hladin blíže spotřebitelům přispívá kombinovaná výroba elektřiny a tepla také ke snižování ztrát elektřiny v přenosové soustavě a distribučních soustavách, což má opět pozitivní vliv na snižování emisí a zlepšování životního prostředí. Díky akumulaci tepla v tepelných sítích nebo speciálních akumulátorech tepla mohou zařízení pro kombinovanou výrobu přizpůsobovat svůj provoz poptávce po elektřině a poskytovat takzvané podpůrné služby pro vyrovnávání bilance elektrizační soustavy. Teplárny mohou být také vybaveny zařízením pro takzvaný ostrovní provoz, který v případě rozpadu elektrizační soustavy (blackoutu) zajistí nejnutnější zásobování vymezeného území elektřinou nezbytnou například pro udržení dodávek pitné vody. Některé teplárny pak dokonce zvládnou takzvaný strat ze tmy, což znamená že mohou být použity pro opětovné nastartování elektrizační soustavy po jejím rozpadu.
Využitelný potenciál

Výroba elektřiny je transformační proces s vůbec nejvyššími energetickými ztrátami a její účinnost je určující z hlediska energetické náročnosti tvorby hrubého domácího produktu. V roce 2010 činila průměrná účinnost výroby elektřiny v ČR při započtení vlastní spotřeby elektřiny v elektrárnách pouhých 35,5 %. Jinými slovy téměř 2/3 energie dodané pro výroby elektřiny byly zmařeny a převážně ve formě nízkopotenciálního tepla vypuštěny do atmosféry chladicími věžemi elektráren. Téměř 1/3 všech primárních energetických zdrojů využitých v ČR v roce 2010 byla spotřebována na krytí ztrát při výrobě elektřiny.

Graf - Výhody kombinované výroby elektřiny a tepla

Recyklací pouhé 1/5 nízkopotenciálního tepla z výroby elektřiny by bylo možné získat přibližně 119 PJ tepla, což představuje více než 1/2 jeho veškeré spotřeby v obytných budovách a terciérním sektoru České republiky. Výsledná úspora 3,4 % primárních energetických zdrojů by byla plně srovnatelná s převedením všech budov v ČR do nízkoenergetického standardu.

Kogenerace je synonymem slov kombinovaná výroba tepla a elektřiny to je společná výroba elektřiny a tepla v jednom zařízení. Nepodařilo se připojit k databázi